1 Botoa | 1381 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 586 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 956 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1512 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 1166 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
3 Botoak | 1801 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]